Rules

Postanowienia ogólne

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

2. Cena wynajmu jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media (gaz, prąd, woda, TV i dostęp do internetu) oraz sprzątanie.

3. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry kartą płatniczą lub kredytową albo przelewem, nie później niż w dniu planowanego przyjazdu.

4. Apartamenty Dream Team zastrzegają sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości równej kwocie rezerwacji lub ustalonej indywidualnie w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń. Depozyt zostanie zwrócony Gościowi w dniu wyjazdu. Gość, który wyraża zgodę na blokadę środków przy użyciu karty kredytowej, wyraża jednocześnie zgodę na przechowanie danych karty oraz na pobranie zablokowanych środków pieniężnych w sytuacji dokonania przez Gościa uszkodzenia apartamentu lub lub jego wyposażenia. Blokada środków jest dokonywana na okres korzystania z apartamentu.

5. W ramach ceny wynajmu każdy gość ma zapewniony komplet pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło) oraz ręczniki (mały i duży).

6. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni, apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty, co obejmuje również wymianę pościeli i ręczników.

7. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości, palenie w apartamencie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu Goście zostaną obciążeniu karą w wysokości 500 zł.

8. Apartamenty Dream Team dopuszczają pobyt zwierząt domowych. Pobyt zwierząt należy uprzednio uzgodnić z obsługą Apartamentów. Zwierzęta nie mogą przebywać na łóżkach, kanapach, sofach, fotelach. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata wg cennika.

9. Zespół Apartamentów Dream Team zobowiązuje się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie do poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamencie.

Zasady pobytu w apartamentach

10. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach noclegowych i wypoczynkowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

11. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

12. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość narusza spokój oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm w relacjach sąsiedzkich, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i nie jest zobowiązany do zwrotu Gościowi opłaty za niewykorzystany okres pobytu.

13. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

14. Organizowanie imprez w apartamencie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 zł.

15. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin

Wyposażenie apartamentów

16. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia wyposażenia apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz urządzeń AGD/RTV będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

17. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenia bądź uszkodzenia apartamentu lub jego wyposażenia powstałe w trakcie pobytu. Apartamenty Dream Team obciążą Gościa kosztami napraw oraz dodatkowymi opłatami, m.in. kosztami transportu i obsługą pracowników. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie.

18. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić personel Dream Team.

19. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczeń w Apartamencie w momencie przyjazdu, Gość zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić personel Apartamentów. W takim przypadku Gość nie będzie obciążony kosztami naprawy, a usterka zostanie usunięta w najkrótszym możliwym czasie.

Siła wyższa

20. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Apartamenty Dream Team zastrzegają sobie prawo do zaproponowania Gościowi innego lokalu. Gość ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej.

21. W powyższych okolicznościach, opłaty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Apartamentom za usługi już wykonane.